WNPL USPSA pistol match Nov. 2012 - 2strokeyardsale